DECLARATIONS

A. Presented in international scientific meetings and in proceedings (Proceedings) published notices

B1. Taşğın, Ahmet, “Anadolu’da Yok Olmaya Yüz Tutan Dini Topluluklardan: Yezidiler”, Uluslararası Anadolu İnançları Kongresi (23-28 Ekim 2000 Ürgüp / Nevşehir), ss. 731-752, Ankara: Ervak Yayınları, 2001.

B2. Taşğın, Ahmet, “Anadolu’nun Yok Olmaya Yüz Tutan Zenginliklerinden: Süryaniler”, VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Genel Konular Seksiyon Bildirileri (18-22 Haziran 2001 İçel), ss. 205-227, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002.

B3. Taşğın, Ahmet, “Turabdin - Midyat ve Çevresi İnanç Önderleri”; Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi (23-28 Ekim 2001 Ankara) Başkent Öğretmenevi, ss. 837-851, Ankara: Tüksev Yayınları, 2002.

B4. Taşğın, Ahmet, “Dersim / Tunceli Aleviliğinin Yeniden İnşası”, Bilgi Toplumunda Alevilik (17-19 Mayıs Almanya / Bielefeld 2002), Hazırlayan İbrahim Bahadır, ss. 301-307, Bielefeld Alevi Kültür Merkezi Yayınları, 2003.

B5. Taşğın, Ahmet, “İnanç Merkezinin Sosyal Bütünleşmedeki İşlevi: Diyarbakır Örneği”, Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi (23-27 Eylül 2002 Mersin), ss. 1095-1108, Ankara: Tüksev Yayınları, 2004. 

B6. Taşğın, Ahmet, “Hatai’den Günümüze Anadolu Alevilerinde Farklılaşma”, I. Uluslararası Şah Hatai Sempozyumu (9-11 Ekim 2003 Ankara), Hazırlayan Gülağ Öz, ss. 297-306, Ankara: Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı / Hüseyin Gazi Derneği Yol Bilim Kültür Araştırma Yayınları, 2004.

B7. Taşğın, Ahmet, “Diyarbakır Arkeoloji Müzesinde Atak Tarihine Ait Bir Belge”, I. Uluslararası Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbakır Sempozyumu, (20-22 Mayıs 2004 Diyarbakır), ss. 407-409, Diyarbakır Valiliği Yayınları, 2005.

B8. Taşğın, Ahmet, “Hurufiliğin Yeniden Gündeme Gelişi: Harputlu İshak Hoca’nın Cavidan Eleştirisi”, I. Uluslararası Seyit Nesimi Sempozyumu (17-19 Haziran 2005 Ankara), Hazırlayan: Gülağ Öz, ss. 304-311, Ankara: Hüseyin Gazi Vakfı Yayınları, 2006.

B9. Taşğın, Ahmet, “Diyarbakır Türkmen Alevilerinde Görgü Cemi”, Gap Bölgesinde Alevi Bektaşi Yerleşmeleri ve Şanlıurfa Kültür Mozaiğinde Kısas Sempozyumu (25-27. Mayıs 2007, Şanlıurfa), ss. 155-168, İstanbul: Cem Vakfı-Kısas Yayınları, 2007.

B10. Taşğın, Ahmet, “Güneydoğu Anadolu Alevileri”, II. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni (17-19. Ekim 2007, Ankara), Editörler: Dr. Filiz Kılıç – Tuncay Bülbül, Cilt 2, ss. 1201-1210, Ankara: Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Araştırma Merkezi, 2007.

B11. Taşğın, Ahmet, “Şemsîler”, II. Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyete Diyarbakır Sempozyumu (15-17. 11. 2006, Diyarbakır), Cilt 3, Editörler Bahaeddin Yediyıldız-Kerstin Tomenendal, ss. 753-762, Ankara: 2008.

B12. Taşğın, Ahmet, “Yezidilerde Sosyal Dini Yapı” I. Uluslararası Batman ve Çevresi Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Editör Adnan Çevik, ss. 450-456, İstanbul: 2009. 

B13. Taşğın, Ahmet, “Hacı Bektaş’ın Rum’a Gelişi ve Karaca Ahmed İle Karşılaşması”, Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu, Derleyenler Pınar Ecevitoğlu, Ali Murat İrat, Ayhan Yalçınkaya, Ankara: Dipnot Yayınları, 2010, ss. 56-67. 

B14. Taşğın, Ahmet, “Türkiyeli Göçmenlerin Kurgusu: İki Kültür Kıskacından Çıkış İmkânı”, Yurt Dışındaki Türkler: 50 Yılında Göç ve Uyum Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2009 Ankara, Editör: Dr. M. Murat Erdoğan, Ankara: Orion Yayınları, 2009, ss. 597-607.

B15. Taşğın, Ahmet, “Yedi Ulu Ozanlar Arasında Fuzuli”, (Uluslararası Fuzuli Sempozyumu 19-20 Haziran 2009 Ankara), Canını Cânânına Feda Eden Ozan Fuzulî, Hazırlayanlar: Gülağ Öz – Hayrettin İvgin, Ankara: 2010, ss. 300-302. 

B16. Taşğın, Ahmet, “Hacı Bektaş’ın Rum’a Gelişi: Seyahati ve Rum Erenleriyle Karşılaşması”, Doğumunun 800. Yılında Hacı Bektaş Veli Sempozyumu (Nevşehir, 17-18 Ağustos 2009), Yayına Hazırlayan: Filiz Kılıç, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 2009, ss. 1-9.

B17. Taşğın, Ahmet, “The Eastern Church in Sweden: The Transfer of Syrian Orthodox Rituals from Turkey to Europe”, Ritual Dynamics And The Sciense of Ritual: Transfer and Spaces, Edided by Gita Dharampal-Frick, Robert Langer (Section I), and Nils Holger Petersen (Section II), Volume V, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2010, ss. 259-267. 

B18. Taşğın, Ahmet, “Göç ve Sonrası Kentlerde Aleviliğin Ortaya Çıkışı: İmkanlar ve Sorunlar”, Tarihten Bugüne Alevilik Sempozyumu (18-19 Nisan 2009 Ankara), Editör: Ahmet Taşğın vd., Ankara: Cem Vakfı Ankara Şubesi Yayınları, 2010, ss. 9-23. 

B19. Taşğın, Ahmet, “Alevi Metinlerin Anlaşılmasında Karşılaşılan Sorunlar: Aleviliğin Yeniden Zuhuru”, II. Uluslararası Tarihten Bugüne Alevîlik Sempozyumu (23-24 Ekim 2010), Ankara: Cem Vakfı Ankara Şubesi Yayınları, 2012, ss. 237-253. 

B20. Taşğın, Ahmet, “Hacı Bektaş Veli Menakıbnamesinin Yeniden Okunması: İmkanlar ve Sorunlar”, I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu (16-19 Kasım 2011 Nevşehir), Cilt 1, Editör: Dr. Adem Öğer, Nevşehir: Nevşehir Üniversitesi Yayınları, 2012, ss. 103-121. 

B21. Taşğın, Ahmet, “Alevilere Göre Sünniler: Alevi Dindarlığının Kurgusu”, Uluslararası Türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu (4-6 Kasım 2010 Isparta), Isparta: Süleyman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2012, ss.  175-179.

B22. Taşğın, Ahmet – Langer Robert, “The Establishment of The Syrian Orthodox Patriarchate Press”, Historical Aspects of Printing and Publishing in Languages of the Middle East (Papers from the Symposium at the University of Leipzgi, September 2008), Edited by Geoffrey Roper, Leiden: Brill, 2014, pp. 181-192.

B23. Taşğın Ahmet (2013). “Aleviler Arasında Erkan Farklılıkları ve Farklı Erkanlarıyla Alevilerin Yaşadıkları Coğrafya”, Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu, Bingöl Üniversitesi, Editör: Mehmet Yazıcı,

B24. Taşğın Ahmet (2014). “Şah İsmail ve Erkânı: Alevî Toplulukların Ortak Bir Program Etrafında Toparlanma Süreci”, Safevîler ve Şah İsmail, Editör: Ahmet Taşğın, Ali Yaman, Namiq Musalı, İstanbul: Önsöz Yayıncılık, ss. 11-44.

B25. Taşğın Ahmet (2014). “Bir Beden İki Baş Osmanlı Safevî Sahasında Marifetten Tarikata Dönüş”. I. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, 1324-1341.

B26. Taşğın Ahmet (2014). “Hasan Harakani Fütüveti Günümüz Müslümanlarının Fütüvvetten Beklentileri”. 2.Uluslararası Harakani Sempozyumu, 378-388.

B27. Taşğın Ahmet (2014). “Ütopyalar Arasında Medinetü’l-Fazıla”. Medeniyet Düşünürü Farabi Uluslararası Sempozyumu, 197-205.

B28. Taşğın, Ahmet. (2014). “Menkıbelerin Kurduğu Zaman ve Mekân Ahmed Yesevi ve Hacı Bektaş Örneği”. Uluslararası “İpek Yolunda Türk Dünyası Ortak Kültür Mirası” Bilgi Şöleni (03-06 Ekim 2013). Ed. Fahri Atasoy. Ankara: Türk Yurdu Yayınları, ss. 267-272.

B29. Taşğın Ahmet (2016). “Türkistan Horasan Diyar-ı Rum Hattında Marifetin Son Durağı Çorum Ve Çevresi”. Uluslararası Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu

B30. Taşğın Ahmet (2016). “Kevn Ve Mekân İlişkisi Horasan’dan Balkanlara Marifetin Taşıyıcısı Ve Temsilcisi Koyun Baba”. Uluslararası Nehrin Piri: Koyunbaba Sempozyumu, 133-147.

B31. Taşğın Ahmet (2016). “Erdebil Tekkesinin Rum’da Son Temsilcilerinden Yusuf Hakiki Baba”, I. Milletlerarası Türkiye Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu, Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi Yayınları, ss. 192-198. 

B32. Taşğın Ahmet (2016). “İrfanın Anlam Kaybı ve Belirsizliği Yesevilikte Sofra Tutmak”. Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Sempozyumu Cilt 1, İstanbul: Türk Ocağı Yayınları, ss. 81-99.

B33. Taşğın Ahmet-Şimşek Ahmet. (2017). “Türk Dillerinin Ortak Anlam Dünyasının Yıkımı ve Yıkıldığı Yerden Kurulması: Türk Dilli Toplulukların Kendi Anlam Dünyalarında Anlam Birliği Mümkün Mü?”, VII. Uluslararası Türkoloji Kongresi Tehlikedeki Türk Dilleri, Türkistan: Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, ss. 206-208. 

B34.Taşğın Ahmet - Abzhalov Sultanmurat - Assanova Saltanat (2017). “Erdebil Tekkesinin Rum’daki Temsilcilerinden Hacı Bayram Veli Ve Erdebil Tekkesinde Ayrışma”. II. Uluslararası Hacı Bayram-ı Velî Sempozyumu, Cilt 2, ss. 489-500.

B35. Taşğın Ahmet (2017). “Mekânın Anlamıyla Birlikte Var Edilmesi: Urfa Şehrini Anlamına Davet Etmek”. Medeniyetler Beşiği Ortadoğu ve Şanlıurfa, ss. 172-175.

B36. Taşğın Ahmet (2017). “Fütüvvetname’nin Hülasası Olarak Şeyh Safi Buyruğu: Bir Metnin Sürekliliğinden Koparılıp Boşlukta Bırakılması”. 3. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, Cilt 1, Kırşehir: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yayınları, ss. 66-77.

B37. Taşğın Ahmet, Atay Öner (2017). “Erdebil Tekkesinin Rum Diyarındaki Halifesi Şeyh Hamidi Veli Nam-ı Diğer Somuncu Baba”. 2. Uluslararası Azerbaycan-Türkiye Münasebetleri Sempozyumu, ss. 252-258.

B38. Taşğın Ahmet, Atay Öner (2017). “Dediği Sultan ve Turgutoğulları”. Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu - VI Sahip Ataoğulları ve Turgutoğulları (38), 41-50.

B39. Taşğın Ahmet - Atay Öner (2018). “Erdebil Tekkesi İki Şeyhinin Seyahati Ve Sonuçları: Dede Hoca Alaaddin Ali Ve Torun Şeyh Cüneyt’in Erdebil Dışında Kalan Türbeleri”. IV. Uluslararası Alevilik Ve Bektaşilik Sempozyumu, 2, 575-594.

B40. Taşğın Ahmet - Atay Öner (2018). “Horasan Marifeti ve Safeviler: Alevilerin Safevileştirilmesi, Dede Garkın Halifesi Şeyh Osman ve Hatırlattıkları”. Uluslararası Geçmişten Geleceğe Alevîlik Sempozyumu, Ankara: Alevi İnanç Birliği Vakfı Yayınları, ss. 223-240.

B41. Taşğın, Ahmet, “Dede Garkın'dan Elvan Çelebi'ye Rum Diyarında Horasan Göçerlerinin Tertip ve Düzeninin Sağlanması”, Uluslararası Horasan’dan Anadolu’ya İrfan Geleneği: Elvan Çelebi Sempozyumu Bildirileri, Editör Zekeriya Işık – Tuğba Gülen, 2020, ss. 7-16.

B42. Taşğın, Ahmet, “Cumhuriyet Dönemi Siyasetin Aleviliği ve Alevilerin Siyaseti: Marifetin Mekri mi – Siyasetin Çarkı mı?” Tarihten Günümüze Sufi - Siyaset İlişkileri Sempozyumu, Editör Salih Çift, İstanbul, Ensar Neşriyat, 2020, ss. 577-593.

B43. Taşğın, Ahmet, “İki Yasak Arasında Kaybolan Irak Bektaşi Tekkeleri: Bağdat, Kazımiye, Kerbela ve Necef”, Uluslararası Hacı Bektaş Velî Ve Takipçileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Editör Ahmet Yılmaz Soyyer, İstanbul, Türk Ocağı İstanbul Şubesi, 2020, ss. 369-377.

B44.Taşğın, Ahmet-Veysel Bayram-Öner Atay, “Dediği Sultan ve Seyyit Harun Karşılaşması: Menakıbnamelerin Anlam Dünyası”, XVIII. Türk Tarih Kongresi, Cilt XII, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2022, ss. 19-26.

B45. Taşğın, Ahmet-Erdal Aksoy-Hakkı Taşğın, “Irak’ta Bektaşi Tekkeleri: Saçılmış İncilerin Peşinde”, Uluslararası Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama Kültürü Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı, Editör Özlem Özdemir, Eskişehir: Türk Ocakları Eskişehir Şubesi Yayını, 2022, ss. 305-324. 

B46. Ahmet Taşğın-Öner Atay-Hakkı Taşğın, “Azerbaycan Halk Kültürünün Ortaya Çıkarılmasında Yeni Yaklaşımlar: Kendini Bilen Rabbini Bilir”, Doğumunun 800. Yılında Şeyh Zahid Gîlânî Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, 2023, ss. 237-242.

B47. Hakkı Taşğın-Ahmet Taşğın, “Kosova'da Tekkeler ve Tekke Etrafında Şenlenen Hayat”, Balkanlarda Türkler ve Türkçe Kongresi, 2023, ss. 325-330.

E. Papers presented at national scientific meetings and published in proceedings books

E1. Taşğın, Ahmet, “Siverek’te Dövme Geleneği”, Tarihte Siverek Sempozyumu (13-14 Ekim 2001 Siverek), Siverek, 2002, ss. 229-233.

E2. Taşğın, Ahmet, “Ayetten Nefese: Alevi-Bektaşi Edebiyatında Dönüşüm”, Alevi-Bektaşi Edebiyatı Sempozyumu (7 Eylül 2002 Ankara), Yol Dergisi Sayı 18 (Temmuz-Ağustos), Ankara, 2003, ss. 28-43.

E3. Taşğın, Ahmet. “Bisatî, Menakıbu’l-Esrar Behcetu’l Ahrar”. İslamiyat 3 (2003), 183-185.

E4. Taşğın, Ahmet, “Kahramanmaraş’ta Tarım Alanlarının Islah Edilmesinin Sosyal Alana Yansımaları”, III. Cilt, Kahramanmaraş Sempozyumu (6-8 Mayıs 2004 Kahramanmaraş), Kahramanmaraş, 2005, ss. 1233-1238.

E5. Taşğın, Ahmet, “Güncel Alevilikte Kimlik Tartışmaları”, Çokkültürlülük Konferansı (27-28 Kasım 2005 Diyarbakır), İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi Yayınları, Diyarbakır, 2006, ss. 117- 132. 

E6. Taşğın, Ahmet, “Bingöl ve Çevresi Aleviler”, I. Bingöl Sempozyumu (10-11 Haziran 2006 Bingöl), Bingöl: Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi Yayınları, 2006, ss. 229-235. 

E7. Taşğın, Ahmet, “Erzurum Türkmen Alevileri”, Türk-İslam Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu (26-28 Haziran 2006 Erzurum), Erzurum: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2007, s. 229-235. 

E8. Taşğın, Ahmet, “Alevilik Bektaşilik Konulu Yayınların Genel Çerçevesi: Süreklilik ve Zorunluluk”, Alevilik ve Bektaşilik Yayınlarının Temel Sorunları Çözüm Önerileri (26-28 Şubat 2010 Ilgaz), Hazırlayan: Gıyasettin Aytaç – Derya Sümer, Ankara: G. Ü. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Yayınları, 2010, ss. 23-33. 

E9. Taşğın, Ahmet, “Yaygın Eğitimde Cemevlerinin Rolü”, Günümüz Aleviliğinde Eğitim Çalıştayı (29-30 Mayıs 2009 Eğirdir Isparta), Isparta: S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2009, ss. 152-158. 

E.10. Taşğın, Ahmet (2014). “Dede Garkın Topluluklarının Kaybolması”, Ortaçağ Anadolu’sunda Bir Türkmen Şeyhi, Editör Ahmet Taşğın, Mehmet Salih Erpolat, Sadullah Gülten, İstanbul, Önsöz Yayınları, ss. 145-175.

Copyright © 2024 AHMET TAŞĞIN
Information, images and videos on the site can be used provided that the source is cited.