ARTICLES

A. Articles Published in International Refereed Journals

A1. Taşğın, Ahmet, “Safevi – Osmanlı Savaşı’ndan İtibaren Dini Söylemin Siyasal Propaganda Aracı Olarak Kullanılması: Dede Kargın Örneği”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Araştırma Dergisi, Sayı 49, Yıl 2009, ss. 209-223.

A2. Taşğın, Ahmet, “Hikâye-i Hacı Bektâş-ı Velî Risalesi ve Hacı Bektaş’ın Hayatı Hakkında Bazı Değerlendirmeler”, Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, Sayı 1, 2009, ss.48-84. https://doi.org/10.24082/abked.2009.01.004

A3. Taşğın, Ahmet, “Irak’ta Bektaşi Topluluğu Şebekler”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Araştırma Dergisi, 2009 / 52, ss. 127-143.

A4. Taşğın, Ahmet, “Şebek Buyruğu Üzerine Değerlendirme”, Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, 2009, ss. 69-82.

A5. Taşğın, Ahmet – Bünyamin Solmaz, “Tahrir Defterlerinin Alevilik – Bektaşilik Araştırmalarına Katkısı: Irène Beldıceanu – Steınherr Örneği”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Araştırma Dergisi, 2012 / 62, ss. 207-227.

A6. Taşğın, Ahmet – Bünyamin Solmaz, “Hacı Bektaş Ve Hacı Toğrul Karşılaşması: Güvercin Ve Doğan Donuna Bürünme”, Turkish Studies Volume 7/1 Winter 2012, p.105-129. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3120

A7. Taşğın, Ahmet, “Geleneksel İrfan Diliyle Alevi Bektaşi Metinlerin Anlatılma İmkânı”, Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, Sayı 6, 2012, ss. 43-67 https://doi.org/10.24082/abked.2012.06.003

A8. Taşğın Ahmet (2013). “Dediği Sultan Ve Menakıbı Konya Ve Çevresinde Alevi Bektaşi Ocaklarının İzleri”. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Araştırma Dergisi (66), 213-238.

A9. Taşğın Ahmet (2015). “Rereading Bektashi Menakibname: Transforming an Oral Text into the Prose”. Kaznu Bulletin (2), 87-91.

A10. Taşğın Ahmet - Mollica Marcello (2015). “Disappearing Old Christian Professions in the Middle East: The Case of Diyarbakır Pushee-Makers”. Middle Eastern Studies, 51 (6), 922-931.

A11. Taşğın Ahmet (2015). “Nehrin Piri Koyun Baba Ve Menakıbı”, Alevilik- Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, Sayı 11, ss. 117-174.

A12. Taşğın Ahmet - Mollica Marcello (2016). “The tradition of tattooing in Siverek, Turkey”. Middle Eastern Studies, 53 (2), 271-280.

A13. Taşğın Ahmet – Atay Öner (2019). “Hazreti Şah’ın Avazı Turna Derler Bir Kuştadır”: Hacı Bektaş Velayetnamesi’nde Turna Ve Turna İlahisi”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı 93, ss. 93-100.

A14. Taşğın Ahmet – Nurhan Aydın – Abdülkadir Yeler. (2020). “Hazım Agâh Efendi ve Osmanlı Devleti Hâkimiyeti Son Dönemi Irak’ında Bektaşi Tekkelerini Anlattığı Mektubu”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı 96, ss. 263-291.

A15. Taşğın Ahmet - Ahmet Şimşek - Öner Atay. (2020). “The Menakibnames In Balkan Researches: The Case Of Seyit Alı Sultan And His Menakib”, Journal EPOHI [EPOCHS] Edition of the Department of History of “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tаrnovo, Volume XXVIII, Issue 1, pp. 77-81.

A16. Taşğın, Ahmet - Taşğın, Hakkı - Jable, Ergin - Hüdaverdi, Esin. (2021). "Eskişehir Seyyit Battal Gazi Dergâhı Şeyhi Şükrü (Şükrü Arıkaya) Baba’nın Hayatı Eserleri ve Yunanlılara Esir Düşmesi: Hatırat-ı Şükrü". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Sayı 100, 427-460.

A17. Taşğın , A., Taşğın , H., Tuğcu , A. C., & Himoğlu, F. G. (2022). “Hacı Bayram Veli’nin Tarikatı ve Tarikat Silsilesi: Hacı Bayram Veli’nin Tarikatı ve Silsilesinde Oluşan Belirsizlik”. Edeb Erkan dergisi Sayı 1, ss. 125-145. https://doi.org/10.59402/EE001202205

A18. Taşğın , H., & Taşğın, A. (2023). “Osmanlı Devleti’nin Son Dönemi ve Bektaşi Tekkelerinin Toparlanma Sürecinde Klasik Metnin İhyası: Rıza Tevfik Bölükbaşı (1869- 1949) ve Nefesleri”. Edeb Erkan dergisi, Sayı 3, ss. 115-137. https://doi.org/10.59402/EE003202304

D. Articles Published in National Refereed Journals

D1. Taşğın, Ahmet, “Bektaşilik-Kızılbaşlık Eleştirileri”, Folklor Edebiyat Alevilik Özel Sayısı I, Sayı 29, ss. 75-90, 2002.

D2. Taşğın, Ahmet, “Alevi İnancı: Bir Alan Araştırmasının Sonuçları”, Folklor Edebiyat Alevilik Özel Sayısı II, Sayı 30, ss. 53-84, 2002.

D3. Taşğın, Ahmet, “Diyarbakır’da Geleneksel Bir Meslek: Puşicilik”, Folklor Edebiyat, Sayı 35, ss. 65-73, 2003.

D4. Taşğın, Ahmet, “Hamza Aksüt, Anadolu Aleviliğinin Sosyal ve Coğrafik Kökenleri, Ankara: Art Basın Yayın, 2002”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Bahar 25, ss. 191-192, 2003.

D5. Taşğın, Ahmet, “Bisâtî, Menâkıbu’l-esrâr behcetu’l-ahrâr”, İslâmiyat, Cilt 6 Temmuz-Eylül Sayı 3, ss. 183-185, 2003.

D6. Taşğın, Ahmet, “Yezidilik Konulu İki Yazı Üzerine”, Eylül 2003 Cilt 40 Sayı 237 Tarih ve Toplum, ss. 40-49.

D7. Taşğın, Ahmet, “1980 Sonrası Alevilerin Farklı Bir Görüntüsü: Alevi Caferiler ve Aşura Dergisi”, Dini Araştırmalar, Cilt 6, Sayı 18, ss. 141-148, 2004.

D8. Taşğın, Ahmet, “Prof. Dr. Hilmi Ziya Ülken’in Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Dergisi Araştırma Dergisi, Sayı 29 Bahar, ss. 197-207, 2004.

D9. Taşğın, Ahmet, “Alevi-Bektaşi Edebiyatında İlk Örnek: Muhibban”, Folklor Edebiyat, Sayı 39, ss. 231-240, 2004.

D10. Taşğın, Ahmet, “Mit ve Gerçeklik Arasında: Alevilikte Ehlibeyt”, Marife Yıl: 4, Sayı: 3 Kış, s. 287-296, 2004.

D11. Taşğın, Ahmet, “Geçmişten Günümüze Nusaybin Sempozyumu 27-28 Mayıs 2004 Nusaybin”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı 17, s. 256-257, 2004.

D12. Taşğın, Ahmet, “Geri Dönüş: Yezidilerde Ölüm”, Türk Dünyası Araştırmaları, Ocak-Şubat Sayı 154, s. 195-204, 2005.

D13. Taşğın, Ahmet, “Şeyh Sâfî Menakıbı ve Buyruklar”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı 33, Yıl 2005, ss. 441-458.

D14. Taşğın, Ahmet, “Geleneksel Dövme” Cogito, Kış Sayı 44-45, 2006, ss. 225-234.

D15. Taşğın, Ahmet, “Diyarbakır ve Çevresindeki Türkmen Alevilerinde İrşat ve Kuşanma Töreni”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Güz Sayı 39, 2006, ss. 51-61.

D16. Taşğın, Ahmet, “Diyarbakır Türkmen Alevilerinde Musahiplik Erkânı”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 207, Yıl 2013, ss.D17. Taşğın Ahmet (2016). “Piri Türkistan’ın Nefesinin Rum Diyarına Ulaşması:
Ölmeden Önce Ölmek”. Türk Yurdu, 36 (352) (Kontrol No: 3183747)

D18. Taşğın Ahmet - Atay Öner (2017). “Hacı Bektaş Veli Velayetnamesini Yeniden Okumak: Macar Turul’u ile Gül Baba’nın Tuğrul’u”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBARD), (30), 115-126. (Yayın No: 3982011)

D19. Taşğın Ahmet (2018). “Şeyh Safi Buyrukları Ve Aleviler Arasında Okunması”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi SBARD, 16 (32), 207-236.

D20. Taşğın Ahmet - Assanova Saltanat (2018). “Kazakistan’ın Yeni Dini Gruplarından Şifacılar: Ortaya Çıkışı Ve Tedavi Yöntemleri”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBARD), 16 (31), 129-156. (Yayın No: 4473186)

D21. Taşğın Ahmet (2018). “Mürşit Ve Pir Ocağı İlişkisi: Şücaaddin Veli Ocağının Yeni Mürşit Ocağı Olarak Ortaya Çıkışı”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBARD), 16 (32), 81-116. (Yayın No: 4473167)

D22. Taşğın, Ahmet – Sultanmurat Abzhalov – Bakhytzhan Saparov (2020). “Muhibb-i Ehlibeytten Kozan Sancağı Mülhakatından Kars-ı Zülkadiriyeli [Kadirlili] Müftizade Hazım Agâh Efendi”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBARD), Sayı 34, ss. 15-34.

D23. Taşğın, Ahmet – Hakkı Taşğın (2021). “Ahmed Hamdi Zeza Paşa ve “Musavverü’l-Eimmeti’l-İsna Aşer ve Müessisi’t-Turuk” İsimli Eseri Seyyit Ali Sultan Literatürünün Efsaneleşmiş Kaynağı”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBARD), Sayı 37, ss. 131-164.

Copyright © 2024 AHMET TAŞĞIN
Information, images and videos on the site can be used provided that the source is cited.